Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 1 năm 2018

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và 3 năm 2018. Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 1 năm 2018 được thể hiện như sau:

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2018 tầng qp3

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và 3 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu thế hạ là chính, có 35/42 công trình mực nước hạ, 2/42 công trình mực nước dâng và 5/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,00m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q804020) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,03m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,14m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,96m; 2,22m và 4,29m tại huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh và huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 1/2018, có 21/42 công trình mực nước hạ, 14/42 công trình mực nước dâng và 7/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh; huyện Gò Dầu – tỉnh Tây Ninh. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu thế hạ, có 21/26 công trình mực nước hạ, 1/26 công trình mực nước dâng và 4/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh (Q003340).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,76m tại phường Đông Hưng, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,06m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,58m; 2,46m và 4,29m tại huyện Tân Trụ – tỉnh Long An, huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 1/2018, có 12/26 công trình mực nước hạ, 10/26 công trình mực nước dâng và 4/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 2,00m ở quận 12, huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh. Mực nước dâng từ 1,00m đến 2,00m ở huyện Hóc Môn – Tp. Hồ Chí Minh.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu thế hạ, có 15/21 công trình mực nước hạ, 1/21 công trình mực nước dâng và 5/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,80m tại phường Hiệp Thành, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (Q017030M1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,06m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Q401030).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,85m tại phường Hiệp Thành, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,23m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,94m; 3,28m và 3,10m tại huyện Tân Trụ và huyện Vĩnh Hưng – Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 1/2018, có 13/21 công trình mực nước dâng, 6/21 công trình mực nước hạ và 2/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,50m đến 2,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Bến Lục, huyện Tân Trụ – tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu thế hạ, có 17/25 công trình mực nước hạ, 1/25 công trình mực nước dâng và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404T) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,24m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh (Q822040M1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,34m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,25m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,25m; 5,17m và 7,82m tại huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang và huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa – tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 1/2018, có 14/26 công trình mực nước dâng, 9/26 công trình mực nước hạ và 10/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh, quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh. Mực nước dâng từ 1,00 đến 1,50m tập trung ở Tp. Cà Mau – tỉnh Cà Mau ; huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang ; huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể, có 10/24 công trình mực nước hạ, 3/24 công trình mực nước dâng và 11/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060) và giá trị dâng cao nhất là 0,56m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,54m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,16m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 1 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,36m; 5,37m và 9,60m tại huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh và huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa – tỉnh Long An.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 1/2018, có 15/24 công trình mực nước dâng, 7/24 công trình mực nước hạ và 2/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,50 đến 2,00m tập trung ở huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An. Mực nước hạ từ 0,25 đến 050m tập trung ở TX Duyên Hải, huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh; huyện Tân Biên, huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh ; huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh.

Thiên Bình/moitruong

Pages